ولتر میگه

تصور میکنم اگر کسی فقط یک ربع ساعت بفکر زندگی خویش باشد و بیاندیشد که آنرا اصلاح کند هر ماه از زندگی او از ماه پیش بهتر خواهد شد

Share