توصیه!

همیشه به عنوان جزیی از گروه کار کنید . به این ترتیب همیشه کسی هست که اگر کار خراب شد تقصیر رو گردن اون بندازید.

Share

باید فکر کرد!

-عزیزم امروز روزت رو تو اداره چطوری گذروندی؟

–افتضاح کامپیوتر خراب شده بود مجبور شدیم فکر کنیم .

Share