کودکانه

خدایا مهدکودک از خانه ما آنقدر دور باشد که هر چه برویم، نرسیم. بعدبرگردیم خانه با مامان و کیف چاشتم. پاهای من یک دعا دارند آنها کفش پاشنه بلند تلق تلوقی می‌خوان دعا می‌کنند بزرگ شوند که قدشان دراز شود!

Share