سخنان امام پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸

سردار سعید قاسمی می گوید :

«حاج عیسی ) خادم امام خمینی ( می گفت بعد
از ]پذیرش[ قطعنامه ، وارد اتاق شدم . امام مرا
در بغل گرفت و یک ساعت گریه کرد و گفت :
حاج عیسی ، شهدا به مقامی که بخواهند می رسند
؛ جانبازان اجرشان را می گیرند ؛ اسرا هم برمی
گردند؛ اما من چه کار کنم

Share

خواص خواندن سوره تکاثر

سوره تکاثر
پیغمبر اکرم(صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم): کسی که آنرا بخواند خداوند در برابر نعمتهایی که دردنیا به او داده است اورا مورد حساب قرار نمیدهد و پاداشی به او داده میشود که گویی هزار آیه قرآن را تلاوت کرده است.
امام صادق (علیه السلام): خواندن این سوره در نمازهای فریضه و نافله ثواب شهادت شهیدان را دارد.

Share