گل

اگر ۱۰تا گل گرفتی دستت

رفتی جلو آینه ۱۱تا گل دیدی
اصلا تعجب نکن!

این نشون میده هم کوری هم خنگی هم دچار توهم شدی 😁😁

Share

عاشقان

آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند
حرفهای عاشقانه نمیزنند
چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی
آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند
خودشان هم عاشق نمیشوند

یعنی عین گاااو میمونن خاک بر سرا 🙌😂😂😂

Share