دسته: سخن خدا

  • شک در قیامت؟

    اى مردم! اگر درباره ى قیامت شک دارید (با دقّت در وجود خود، شکّ خود را برطرف کنید،) ما شمارا از خاک آفریدیم (مواد غذایى خاک از طریق غذا به صورت نطفه در آمد) سپس از نطفه، سپس (به صورت) خون بسته شده، سپس (به صورت چیزى مانند) گوشت جویده شده که بعضى خلقت کامل […]

  • انچه ما میدانیم

    …ابتدای حاملگی، سنگینی جنین را حس نمی‌کند؛ اما بعد که بچه وزن می‌گیرد، زن و شوهر از خدا می‌خواهند: «خدایا، اگر به ما بچه سالمی بدهی، حتما شکرگزارت می‌شویم.» اما همین که بچه سالمی به آنها می‌دهد، خدا را فراموش می‌کنند و چیزهای دیگر را در سلامت بچه دخیل می‌دانند! ولی خدا برتر از آن […]

  • زندگی در دنیا