شکسپیر میگه

شعله اصراف نمیتواند پایدار بماند . آتشهای زتند زود نابود میشود.باران آهسته و دائمی است; طوفان ناگهانی, امتداد زمان ندارد

Share