ولتر میگه

تصور میکنم اگر کسی فقط یک ربع ساعت بفکر زندگی خویش باشد و بیاندیشد که آنرا اصلاح کند هر ماه از زندگی او از ماه پیش بهتر خواهد شد

Share

شکسپیر میگه

شعله اصراف نمیتواند پایدار بماند . آتشهای زتند زود نابود میشود.باران آهسته و دائمی است; طوفان ناگهانی, امتداد زمان ندارد

Share