ماه: می 2016

  • رزق و روزی

    از امام صادق(ع) پرسیدند که چرا کسانی که در آخرالزمان زندگی میکنند رزق و روزیشان تنگ است؟ فرمودند: به این دلیل که غالبا نمازهایشان قضا است.    

  • حدیثی که نباید ازش غافل شد

    ✨رسول خدا (ص): زنا برای همه اعضای انسان وجود دارد: زنای چشم:نگاه به نامحرمان است. زنای زبان:سخن گفتن با نامحرم به قصد لذت طلبی زنای گوش:شنیدن سخن نامحرمان زنای دست:لمس بدن نامحرمان است.

  • جنگل

    سگی از کنار شیری رد می شد چون او را خفته دید، طنابی آورد و شیر را محکم به درختی بست. شیر بیدار که شد سعی کرد طناب را باز کند اما نتوانست. در همان هنگام خری در حال گذر بود، شیر به خر گفت: اگر مرا از این بند برهانی نیمی از جنگل را…