ساختمان سپهر صدرا

در این صفحه با توجه به درخواست بعضی از عزیزان شماره تلفن ساکنین ساختمان سپهر صدرا منتشر میشود. لطفا از تماس بی جا با سایر عزیزان ساکن در این ساختمان جدا بپرهیزید.

طبقه اولطبقه دومطبقه سومطبقه چهارمطبقه پنجمطبقه ششمطبقه هفتم
دکتر کریمی
۳۸۳۳۱۶۴۲
دکتر مهدی ایمانی ۳۸۴۶۴۱۷۴کامپیوترپرناک
۳۸۴۷۶۲۱۷