نامه امام علی(ع) به مالک اشتر (عهدنامه مالک اشتر)

هرگز بخیل را در مشورت خود دخالت مده، زیرا تو را از احسان و نیکی کردن منصرف می‌سازد و از تهی دستی و فقر می‌ترساند و نیز با شخص ترسو مشورت مکن که روحیه تو را در انجام امور تضعیف می‌کند و از مشورت با افراد حریص برحذر باش که حرص ورزیدن را از طریق ستمگری در نظرت زینت می‌دهند. زیرا «بخل» و «ترس» و «حرص»، تمایلات گوناگونی هستند که جامع آنها «سوء ظن» به خداوند است.

Share

ثواب آیت الکرسی برای مردگان

رسول اکرم (ص) فرمود: ” کسی که آیت الکرسی را بخواند و ثواب آنرا نثار اهل قبور نماید خداوند در قبر هر مرده ای از مشرق تا مغرب چهل نور (الهی) را داخل می فرماید و به قبرهای آن مرده ها وسعت می دهد و درجات آنها را بلند می فرماید و به خواننده آیت الکرسی ثواب شصت هزار پیغمبر کرامت می فرماید و از هر حرفی فرشته ای می آفریند که برای او تا روز قیامت تسبیح نماید.

Share