دلیلی برای ناامیدی نیست

فرآیند و پیشرفت ها شاید کند باشه ، شاید مشکلات بیش از اندازه باشه ، شاید خیلی چیزا این وسط درست و کامل پیش بینی نشده باشه اما اصل بر پیشرفت گذاشته شده و نه درجا زدن . پس دلیلی برای ناامیدی نیست.

Share