رزق و روزی

از امام صادق(ع) پرسیدند که چرا کسانی که در آخرالزمان زندگی میکنند رزق و روزیشان تنگ است؟

فرمودند: به این دلیل که غالبا نمازهایشان قضا است.

 

 

Share

حدیثی که نباید ازش غافل شد

✨رسول خدا (ص):

زنا برای همه اعضای انسان وجود دارد:

زنای چشم:نگاه به نامحرمان است.

زنای زبان:سخن گفتن با نامحرم به قصد لذت طلبی

زنای گوش:شنیدن سخن نامحرمان

زنای دست:لمس بدن نامحرمان است.

Share

جنگل

سگی از کنار شیری رد می شد چون او را خفته دید، طنابی آورد و شیر را محکم به درختی بست.
شیر بیدار که شد سعی کرد طناب را باز کند اما نتوانست.
در همان هنگام خری در حال گذر بود، شیر به خر گفت: اگر مرا از این بند برهانی نیمی از جنگل را به تو می دهم.
خر ابتدا تردید کرد و بعد طناب را از دور دستان شیر باز کرد.
شیر چون رها شد، خود را از خاک و غبار خوب تکاند، به خر گفت: من به تو «نیمی» از جنگل را نمیدهم.
خر با تعجب گفت: ولی تو قول دادی.
شیر گفت : من به تو «تمام» جنگل را می دهم زیرا جنگلی که شیران را سگان به بند کشند و خران برهانند، دیگر ارزش زندگی کردن ندارد.

Share