دسته: عمومی

  • سخن غیر خدا

    حضرت علی (ع) هر سخنى که در آن یاد خدا نباشد لغو است، و هر سکوتى که با اندیشیدن همراه نباشد سهو است، و هر نگاهى که در آن پند آموزى نباشد لهو است.

  • به چه چیز نگاه کنیم؟

    پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : النَّظَرُ فی ثَلاثَهِ أشیاءَ عِبادَهٌ : النَّظَرُ فی وَجهِ الوالِدَینِ ، و فی المُصحَفِ ، و فی البَحرِ .  نگریستن در سه چیز عبادت است : نگاه کردن در روى پدر و مادر، و در قرآن، و در دریا .

  • مراقبت از چشم

    حضرت علی (ع) : کسى که [عنانِ] چشم خود را رها کند، زندگى اش را به زحمت اندازد؛ کسى که نگاه هایش پیاپى باشد حسرت هایش بپاید.