ماه: جولای 2007

  • ناگفتنیها

    گاهي يك نگاه, يك قطره اشك , يك آه سرد مطلبي را بيان ميكند كه در چند كتاب نميتوان از عهده آن برآمد