ناگفتنیها

گاهی یک نگاه, یک قطره اشک , یک آه سرد مطلبی را بیان میکند که در چند کتاب نمیتوان از عهده آن برآمد

Share