دسته: سخنان نقض

  • غیر ممکن

    اینکه ما فکر می کنیم برخی چیزها غیرممکن است، بیشتر برای آن است که برای خودمان عذری آورده باشیم.

  • دیما سی!:

    کل زندگی فیلمه فقط نقش ها و فیلنامه ها فرق میکنه . من دوست داشتم جائی بودم حداقل کمی معرفت توش بود. کاش و ای کاش آدمی نبودم حداقل فکر نمیکردم .

  • لذت کار

    «کامپیوتر هرچقدر هم که با هوش باشد، باز هم یک تفاوت کلی با انسان دارد: او از عهده هرکاری بر می آید ولی از انجام آن شاد نمی‌شود. من می‌توانم یک کامپیوتر را طوری تنظیم کنم که سمفونی بتهوفن را اجرا کند، اما نمی‌توانم کاری کنم که در حین اجرا، از آن لذت هم ببرد.» […]