دسته: سخنان نقض

  • کامپیوتر ها چند دسته هستند؟

     کامپیوترها به دو دسته تقسیم می شوند نمونه اولیه و از رده خارج شده.  چه زمانی یک کامپیوتر منسوخ می شود؟ فردای روزی که یاد گرفتید چطور از آن استفاده کنید

  • کامپیوتر فکر نمیکند.

    «سرعت عمل کامپیوتر به این دلیل است که درحین کار، فکر نمی کند.»

  • بابی فیشر

          “تنها حریفی که در مقابل من پس از باخت، بهانه نمی آورد، کامپیوتر است” توضیح اینکه بابی فیشر از شطرنجبازان قهار جهان بید :دی