تهدید به عمل

ویدمار یکی از آن سیگاریهای قهار بود. از آن دسته که سیگار را با سیگار روشن میکردند، حداقل تخفیفی که میتوانست بدهد، بر لب گرفتن ی سیگار خاموش بود
اما این قضیه به شدت نیمزوویچ را عصبی میکرد. او از دود متنفر بود اما دیدن سیگار خاموش در میان لبهای حریف از آن هم بدتر بود.
در همین روزها بود که یکی از مشهورترین جملات تاریخ شطرنج به ثبت رسید.
نیمزوویچ گفت: تهدید به عمل از اجرای عمل قویتر است

Share

جایگاه مادر

پس آنگاه که مادر وضع حمل کرده و شروع به شیردادن نوزاد کند، به هر بار میکدن شیرمادر در روز قیامت نوری درخشان در برابرش جلوه کند و هر کس از گذشتگان و آیندگان آن را مشاهده کند به شگفتی در آید و در نامۀ عمل روز دار شب زنده دار ثبت گردد… پس اگر فرزندش را از شیر گرفت،خدای متعال به او فرماید ای زن! بدان که تمام گناهانت را آمرزیدم، پس عمل خود را از سر بگیر

Share

نتیجه قهرمانی چهارشنبه

مسابقه قهرمانی شطرنج جهان ۲۰۱۸ ، “مگنوس کارلسن” – “فابیانو کاروانا”

🔷با توجه به تساوی دو بازیکن در مجموع ۱۲ دیدار کلاسیک دیدارهای تکمیلی به صورت ذیل برگزار خواهند شد :

🔶ابتدا ۴ بازی با کنترل زمان ۲۵ دقیقه به علاوه افرایش ۱۰ ثانیه به ازای هر حرکت برگزار خواهد شد. درصورت تساوی مجدد، دو بازی برق آسا با کنترل زمان ۵ دقیقه به علاوه ۳ ثانیه برگزار خواهد شد در صورت تداوم تساوی، دو بازی برق آسای دیگر برگزار خواهد شد و در نهایت یک بازی مرگ ناگهانی با کنترل زمان ۵ دقیقه برای سفید و ۴ دقیقه برای سیاه برگزار خواهد شد که در صورت تساوی بازیکن دارنده مهره سیاه ، قهرمان جهان لقب خواهد گرفت.

🔷مجموع جوایز ۱ میلیون یورو خواهد بود که سهم قهرمان ۶۰ درصد و سهم نایب قهرمان ۴۰ درصد از جوایز خواهد بود.در صورتی که دیدارهای تکمیلی تعیین کننده قهرمان جهان باشد، سهم قهرمان به ۵۵ درصد کاهش خواهد یافت.

Share