ماه: فوریه 2023

  • مراقبت از چشم

    حضرت علی (ع) : کسى که [عنانِ] چشم خود را رها کند، زندگى اش را به زحمت اندازد؛ کسى که نگاه هایش پیاپى باشد حسرت هایش بپاید.