فضیلت دعای معراج

دارنده و خواننده این دعا رستگارى یابد. هر کس در عمر خود این دعا را یک بار بخواند و اگر نتواند گوش بدهد یا با خود دارد چنان باشد که چهل هزار ختم قرآن کرده باشد و چهل هزار حج کرده باشد و چهل هزار گوسفند قربانى کرده و چهل هزار بنده آزاد کرده و چهل هزار مسکین را طعام داده و چهل هزار برهنه را پوشیده باشد و تورات موسى و انجیل عیسى و زبور داوود و فرقان محمد المصطفى (ص) را خوانده باشد و اگر بیمار باشد چنانچه طبیبان از معالجه آن عاجز باشند، چون این دعا را به آن بیمار دهند و بر بالین وى گذارند شفا یابد.
اگر کسى قرض دار باشد و این دعا را بخواند حق تعالى دین او را ادا فرماید و اگر کسى کاهل نماز باشد این دعا را با خود دارد حق تعالى دل او را روشن گرداند حریض نماز شود و اگر زن دشوار زاید این دعا را بر آب خواند بخورد به آسانى بار نهد و اگر کسى را بسته باشند این دعا را بر موم گیرند و بر کمر وى بندند فى الحال گشاده گردد.
اگر بخت دختر بسته باشد این دعا را بخواند یا با خود دارد بخت او گشاده شود و اگر کسى را به پاى دار برند این دعا را بر وى بخوانند و بدمند یا در نزد آن کس باشد هیچ ضررى به او نرسد و اگر جهت فرزند بخواند خداوند عالم پسرى به وى عطا فرماید و دارنده این دعا از گزند مار و عقرب و زبان بدگویان ایمن گردد.

خواننده و دارنده این دعا از درد گوش و دردسر و درد چشم و درد دل و جگر و فلج و لغوه و جمیع درد‌ها ایمن گردد و هر کس این دعا را با خود به گرد برد حق سبحانه او را ببخشد و سکرات موت را بر وى آسان گرداند و از عذاب قبر و سوال نکیر و منکر ایمن گردد و روز جزا چهل هزار فرشته به استقبال وى برآیند تا داخل بهشت شود.

معراج بر پیامبر (ص) چه گذشت؟/ فضیلت دعای معراج + متن کامل با ترجمه
Share

لعنت بر قاتلین حسین

هنگام نوشیدن آب لعن برقاتلین سید الشهدا(علیه السلام) را فراموش نکنیم🌸

امام صادق علیه السلام می فرماید:

هرگاه بنده ای آب بنوشد و حسین را یاد کند و قاتل او را لعن نماید، خداوند برایش
👈 ۱۰۰,۰۰۰ نیکی بنویسد
👈 ۱۰۰,۰۰۰ بدی او را پاک کند
👈 ۱۰۰,۰۰۰ درجه او را بالا ببرد
👈 چنان باشد که گویی ۱۰۰,۰۰۰ برده را آزاد کرده
👈 و خدا او را در روز حشر با روی سفید و درخشان محشور میسازد.

📗 الکافی ج۶ ص۳۹۱ ح۶

Share

حفظ آبرو

خدمت آیت الله بهاالدینی رسیدم. گفتم آقا راز مقام و رتبه سید سکوت چه بود؟ آقا دست بالا آورد و اشاره به دهان کرد. خدا شاهدست الان مردم خیلی دست کم گرفته‌اند آبرو بردن را.

Share