ماه: آوریل 2023

  • سخن غیر خدا

    حضرت علی (ع) هر سخنى كه در آن ياد خدا نباشد لغو است، و هر سكوتى كه با انديشيدن همراه نباشد سهو است، و هر نگاهى كه در آن پند آموزى نباشد لهو است.