ماه: آوریل 2023

  • سخن غیر خدا

    حضرت علی (ع) هر سخنى که در آن یاد خدا نباشد لغو است، و هر سکوتى که با اندیشیدن همراه نباشد سهو است، و هر نگاهى که در آن پند آموزى نباشد لهو است.