ماه: اکتبر 2014

  • سر آغاز هر کار خدا

    سر آغاز هر کار خدا

  • ماهواره

    ماهواره یه راننده تاکسی به من نگاهی انداخت گفت: پسر جان ماهواره نگاه نکن. گفتم چرا؟ گفت من خودم ماهواره داشتم فکر میکردم خوبه و دیگران دروغ میگن و آدم می تونه خودشو کنترل کنه، ولی نفهمیدم که آدم که نمی تونه همه خونه رو کنترل کنه. گفتم خب. گفت هیچی داداشم هم داشت.از وقتی…

  • حکایتی از بهلول

    حکایتی از بهلول شخصـی از بهلول پرسیــد : ای بهلول ! من اگر انــگور بخورم، آیـا حــرام است؟ بهلول گفت : نــه ! پرسیــد: اگر بعد از خوردن انگور در زیــر آفتاب دراز بکشم، آیا حرام است؟ بهلول گفت : نــه ! پرسیــد : پس چگونه است که اگر انــگور را در خمره ای بگذاریم…