دل خوشها بفرمایید تو جزیره شخصی

فرض کن نعمتهای زیادی داری ، پول و خونه و زن و بچه خوب و پدر و مادر و برادر و خواهر و .. . اینها نعمتند و دلخوش کننده ، اما اگر ما آدمیم ؛ نیاز داریم که با دیگران در ارتباط باشیم و شاید همه ی دیگران دل خوشی نداشته باشن. اینجاست که دل خوش بودن خود ادم هم کارکرد خاصی نداره . اگر دل خوش میخوای برو تو جزیره شخصیت و با آدمها در ارتباط نباش.مشکلات دیگران مشکلات ما اگر نباشه ، عنوان آدم بودن یک عنوان سنگینیه! بیخیالش شو.

Share