ماه: ژانویه 2008

  • محرم

    محرم گذشت و نشد عکس بگیرم :-/ . این مریضی ظاهرا دست از سر کچل ما بر نمیداشت تو این تاسوعا و عاشورایی که گذشت . این عکسو پارسال گرفتم . معدود عکسهایی که احساس خوبی باهاش دارم.

  • مارلون براندو

    هر چند به نظرم مارلون براندو در حدی نیست که همچین حرفی بزنه اما خوب اگر زده دمش گرم :دی / ترجیح میدم سوار موتور سیکلتم باشم و به خدا فکر کنم تا اینکه در کلیسا باشم و به موتور سیکلتم فکر کنم

  • مرو ای دوست

    شدیدا هوس این اهنگ این روزهای آخر آموزشی زده به مخم . حرف زیاده واسه گفتن اما حس گفتن نیست . روز خوش . مرو ای دوست مرو ای دوست مرو از دست من ای یار که منم زنده به بوی تو به گل روی تو مروای دوست مرو ای دوست بنشین با من و […]