مارتین لوتر

هر کسی میتواند بزرگ باشد …چون هر کسی می تواند خدمت کند .لازم نیست که شما برای خدمت کردن مدرک تحصیلی عالی داشته باشید .شما مجبور نیستید نهاد و عمل خودتان را با خدمت کردن موافق سازید تنها چیزی که نیاز دارید قلبی پر از محبت و روانی است که از عشق سرچشمه می گیرد.

Share