ترک کار خیر

ترک کار خیر

امام خامنه ای :
مؤمن هیچ کار خیرى را هم از روى خجالت و حیا ترک نمى‌کند.
به بعضیها مى‌گویند: آقا! چرا فلان جا نماز یا نافله یا نماز اوّل وقتتان را نخواندید؟
مى‌گویند خجالت کشیدیم!
نه؛ از روى حیا، هیچ کار نیکى را ترک نکنید.
خواهند گفت متظاهر است؟ بگویند.
خواهند گفت خودشیرینى مى‌کند؟ بگویند.
اگر حرفى حقّ است و اگر کارى خوب است، آن را به‌خاطر ملاحظه دیگران ترک نکنید.

Share

سخنان امام پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸

سردار سعید قاسمی می گوید :

«حاج عیسی ) خادم امام خمینی ( می گفت بعد
از ]پذیرش[ قطعنامه ، وارد اتاق شدم . امام مرا
در بغل گرفت و یک ساعت گریه کرد و گفت :
حاج عیسی ، شهدا به مقامی که بخواهند می رسند
؛ جانبازان اجرشان را می گیرند ؛ اسرا هم برمی
گردند؛ اما من چه کار کنم

Share