تنهايي و يگانگي

هميشه تفاوت بين تنهايي و يگانگي را به ياد داشته باش‌.
يگانگي قله‌ي تجربه است‌.
و تنهايي دره‌.
يگانگي نور به همراه دارد، شعله است‌
تنهايي ظلمت است و خفقان‌
تنهايي زماني است كه به ديگران نيازمندي‌;
يگانگي زماني است كه از وجود خود سرمست مي‌شوي‌

من ننوشتم پس كامنت بي كامنت :دي


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: