تنهایی و یگانگی

همیشه تفاوت بین تنهایی و یگانگی را به یاد داشته باش‌.
یگانگی قله‌ی تجربه است‌.
و تنهایی دره‌.
یگانگی نور به همراه دارد، شعله است‌
تنهایی ظلمت است و خفقان‌
تنهایی زمانی است که به دیگران نیازمندی‌;
یگانگی زمانی است که از وجود خود سرمست می‌شوی‌

من ننوشتم پس کامنت بی کامنت :دی


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: