ماه: فوریه 2007

  • دل بدست نياور

    تا تواني دلي بشكن دل كيلو چنده!.

  • هستم

    مهم اونه كه بگي چي هستي نه اينكه چي باشي.

  • سخنان نغز!

    خوب امشب تصميم گرفتم يه دسته بندي جديد اضافه كنم . اول اينكه چيشد اين فكر به ذهنم رسيد! اگه دنبال كرده باشيد كارهاي من رو ايجاد كننده ي روندي بودم به اسم سخن بزرگان كه كار اين روند و راه اين بود كه بياد و يك جمع آوري بشه از سخن افراد بزرگ جامعه…