ماه: مارس 2007

  • سال 26 ام

    شرمنده نبودم مدتها . راستش نوشتن انگيزه ميخواد كه من انگيزه اي براش پيدا نكردم .راستش نميدونم از چي يا كي بنويسم .:دي همين رو ميگم كه به 26 سالگي رسيديم و همچنان دغدغه هاي سال پيش باقي مونده . تغييري ايجاد نشده . غير از اين كه يك زندگي رو به فنا داديم رفت…