ماه: ژانویه 2008

  • محرم

    محرم گذشت و نشد عکس بگیرم :-/ . این مریضی ظاهرا دست از سر کچل ما بر نمیداشت تو این تاسوعا و عاشورایی که گذشت . این عکسو پارسال گرفتم . معدود عکسهایی که احساس خوبی باهاش دارم.

  • مارلون براندو

    هر چند به نظرم مارلون براندو در حدی نیست که همچین حرفی بزنه اما خوب اگر زده دمش گرم :دی / ترجیح میدم سوار موتور سیکلتم باشم و به خدا فکر کنم تا اینکه در کلیسا باشم و به موتور سیکلتم فکر کنم

  • مرو ای دوست

    شدیدا هوس این اهنگ این روزهای آخر آموزشی زده به مخم . حرف زیاده واسه گفتن اما حس گفتن نیست . روز خوش . مرو ای دوست مرو ای دوست مرو از دست من ای یار که منم زنده به بوی تو به گل روی تو مروای دوست مرو ای دوست بنشین با من و…