ماه: جولای 2012

  • چراغ برات چیست؟

    اگرچه برات در اسناد بانکی ارائه سندی معتبر برای دریافت وجه نقد معنا دارد اما در ادبیات دینی و فرهنگ عامه در استان خراسان شمالی کاربردی مشخص دارد به گونه ای که در استانهای خراسان سه شب قبل از نیمه شعبان را “برات” گویند. در بجنورد، در این شبها مردم با روشن کردن شمع بر…