ماه: ژانویه 2016

  • شکار روباه

    “شکار روباه” اولين قسمت از مستندهاي سه گانه ثريا در ارتباط با اقتدار دريايي ايران اسلامي مي باشد. اين مستند که به همت برنامه تلويزيوني ثريا تهيه شده است به بازخواني جنجالي از ماجراي دستگيري نيروهاي ويژه انگليسي و آمريکايي به جرم تجاوز به حريم آبهاي ايران در خليج فارس پرداخته است. ” شکار روباه”…

  • سفیر جیبوتی

  • حکم تقلب در امتحان