ماه: ژانویه 2020

  • وقتی سردار رفت

    جالبه که وقتی سردار رفت انقلاب دیگه ای اتفاق افتاد. ما که سال 57 نبودیم ! اما دی ماه 98 تلخی و شیرینی عجیبی داشت.