مولیر میگه

ناراحتیهایی که بعلت سوء تفاهم در این دنیا بوجود میآیند , حتی با گرسنگی قابل مقایسه نیستند

Share